Положення про президію
П О Л О Ж Е Н Н Я
про президію Іллінецької районної ради 7 скликання
1. Президія районної ради утворюється  радою на строк  повноважень ради  і є її дорадчим органом.
До складу президії районної ради входять за посадою:
- голова районної ради
- заступник голови районної ради
- голови постійних комісій районної ради
- уповноважені представники депутатських груп та фракцій
2. Персональний склад президії районної ради затверджується сесією районної ради. Сесія при необхідності вносить зміни у персональний склад президії.
3. Президія районної ради працює на громадських засадах. Вона підзвітна раді. Президія попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, забезпечує колективний розгляд питань поточної роботи ради в міжсесійний  період.
4. Засідання президії скликаються головою ради (у випадку його відсутності – заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними при наявності не менш як половини від її складу.
Засідання президії відкриває і веде голова ради,  а в разі відсутності голови - його заступник.
5. За рішенням голови ради в засіданнях президії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу.
На засідання можуть запрошуватися також посадові особи органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, представники політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, інші.
6. Засідання президії протоколюються. Ведення  протоколу президії забезпечується відповідальним працівником виконавчого апарату районної ради. З протоколом  можуть знайомитися депутати районної ради.
7. Членам президії попередньо повідомляється про питання, які передбачається внести на розгляд  президії, а також доводяться до відома інші документи, матеріали.
8. Президія ради більшістю від загального складу  приймає рішення, які мають дорадчий характер. Підписуються рішення головуючим на засіданні.
9. Президія районної ради:
- організовує взаємодію районної ради з районною державною адміністрацією, сільськими, селищною, міською радами, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, органами самоорганізації населення у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;
- розглядає пропозиції щодо скликання сесії районної ради, а також пропозиції щодо питань її порядку денного;
- спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами, фракціями організовує підготовку матеріалів та документів з питань, які вносяться на розгляд сесії ради, контролює хід виконання рішень, пропозицій і зауважень, внесених депутатами, рішень за запитами депутатів, дорученнями виборців, зверненнями громадян;
- забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;
- координує діяльність постійних комісій, депутатських груп, фракцій, сприяє організації виконання їхніх пропозицій і зауважень;
- сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на розгляд сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;
- сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовуючи пропозиції,  зауваження в практичній роботі;
- сприяє організації роботи з проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, виборів, обговорення громадянами проектів законодавчих актів;
- розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.
10. Рішення президії голова районної ради враховує при прийнятті розпоряджень.
 
Заступник голови районної ради                                                В. Швець