Положення про постійні комісії
І. Загальні положення
1. Постійні комісії районної ради є органами ради, які керуються в своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламентом роботи районної ради, іншими законами, що регламентують їх діяльність, цим положенням.
2. Постійні комісії утворюються районною радою, в рішенні якої зазначаються назва комісії, кількісний склад, котрий не може становити менше, ніж 5 депутатів.
3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради.
4. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
5. Положення про постійні комісії затверджується районною радою.
6. Актами постійних комісій є висновки та рекомендації. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи суб'єкти зобов'язані інформувати комісії у встановлені ними строки.
ІІ. Перелік постійних комісій районної ради
1. З питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
2. З питань управління комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів.
3. З питань агропромислової  політики, регулювання  земельних відносин та охорони природних ресурсів.
4. З питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури,  спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами.
5.  З питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції.
ІІІ. Повноваження постійних комісій
1. За дорученням ради, її голови, заступника голови або з власної ініціативи, згідно з планом роботи, комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.
2. Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.
3. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.
4. За дорученням ради, голови, заступника голови районної ради та за власною ініціативою, згідно з планом роботи, комісії вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки висновки та рекомендації на розгляд керівників цих підприємств та установ, а в необхідних випадках - до розгляду районної ради.
5. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
IV. Права постійних комісій
Постійні комісії мають право:
1. У передбаченому законом порядку скликати сесію районної ради.
2. Вносити пропозиції щодо питань на розгляд районної ради.
3. Виступати на сесіях районної ради з доповідями та співдоповідями.
4. Отримувати від керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи з питань, які належать до відання постійних комісій, в порядку, визначеному законом.
5. Створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
6. Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.
V. Порядок організації роботи постійних комісій
1. Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану, складеного на півріччя, затвердженого на їх засіданні та погодженого з головою або заступником голови районної ради.
2. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії.
3. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість від загального складу комісії .
4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.
Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем постійної комісії.
5. В засіданнях комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу відповідної комісії, запрошені депутати обласної ради, посадові особи виконавчого апарату районної ради, райдержадміністрації.
6. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені керівники або представники установ, організацій, підприємств, котрі мають право дорадчого голосу.
7. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.
8. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюй виконавчий апарат районної ради.
VI. Функціональні обов'язки керівників постійних комісій
6.1. Голова постійної комісії
1. Обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією голови районної ради.
2. Скликає, головує на засіданні, підписує протокол, висновки та
рекомендації комісії. Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії.
3. Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, фахівців, засобів масової інформації.
4. Організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії.
5. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
6. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.
6.2. Заступник голови постійної комісії
1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.
2. Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а за відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.
3. Здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій комісії.
4. Узагальнює матеріали з підготовки питань на засідання комісії.
6.3. Секретар постійної комісії
1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.
2. Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії.
3. За відсутності голови комісії і його заступника скликає та головує на засіданні комісії.
4. Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.
5. Забезпечує своєчасність відправки виконавцями висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії.
VII. Основні напрямки діяльності постійних комісій ради
7.1. З питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
1. Попередньо розглядає внесені на розгляд ради проекти районного бюджету, плану економічного і соціального розвитку району, звіти про їх виконання, розробляє відповідні висновки і рекомендації.
2. Розглядає і узагальнює за дорученням голови та заступника голови ради пропозиції депутатів, постійних комісій районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій щодо внесення змін до проектів плану економічного і соціального розвитку, бюджету, які внесені на розгляд ради.
3. Здійснює контроль за ходом виконання планів бюджету та інших фінансових ресурсів.
4. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до затвердженого бюджету.
5. Здійснює контроль за виконанням районного бюджету , цільовим та економічним використанням бюджетних коштів.
6. Попередньо проводить перевірку звіту про виконання районного бюджету та вносить його на затвердження районної ради.
7. Розглядає і готує висновки на сесію районної ради щодо нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, дотацій вирівнювання диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ і субвенцій в бюджети  сіл та селища, міста, району.
8. При розробці нормативно-правових актів районної ради враховує вимоги  Закону  України «Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності»  щодо  реалізації  повноважень  ради  у здійсненні  державної  регуляторної  політики.
9. Разом з іншими комісіями розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району. Готує пропозиції з інших питань життєдіяльності району.
10. Розглядає пропозиції і готує висновки щодо ставок орендної плати за районне комунальне майно та надання пільг по податках, зборах, орендних ставках.
11. Затверджує перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних розпорядників коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних  призначень по загальному та спеціальному фондах.
12. Розглядає пропозиції сільських, селищної та міської рад і вносить на розгляд районної ради питання щодо передачі видатків та відповідних коштів з сіл, селища, міста на виконання частини власних повноважень районній раді.
13. Керується в своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, іншими законами в частині, що відноситься до функціональних питань комісії.
14. Розглядає та вносить на розгляд ради пропозиції щодо розвитку підприємництва в районі залученню інвестицій та створення робочих місць.
7.2. З питань управління комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів
1. Вивчає питання діяльності та розвитку об’єктів комунальної власності та вносить відповідні пропозиції, рекомендації раді.
2. Попередньо розглядає відповідно до чинного законодавства питання стосовно управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебувають в управлінні районної ради, розглядає кандидатури на призначення їх керівників, а також питання про звільнення і вносить на розгляд ради.
3. Попередньо розглядає питання продажу, передачі в оренду або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання об'єктів в установленому законом порядку, вносить на розгляд ради.
4. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, а також звільнення їх з посади, готує висновки з цих питань.
5. Сприяє покращенню соціально-культурного, побутового обслуговування сільського населення.
6. Вивчає та вносить пропозиції щодо поліпшення стану роботи закладів охорони здоров'я та оздоровчих закладів, медичного та медикаментозного забезпечення населення.
7. Спільно з районною радою жінок вивчає питання соціального захисту жінок, розробляє рекомендації щодо створення умов для їх праці та виховання дітей.
8. Розглядає пропозиції місцевих рад та готує відповідні висновки і проекти рішень районної ради з питань перейменування, відновлення історичних назв населених пунктів, а також інші питання адміністративно-територіального устрою  району.
9. Розглядає і вносить пропозиції відповідному відділу районної державної адміністрації  по генеральному плану забудови міста, селища та сіл району.
10. Заслуховує відповідальних керівників комунальних служб та підприємств району за санітарний стан сіл, селища, міста. Працює в цьому напрямку разом з сільськими,  селищним та міським головами.
7.3. З питань агропромислової політики,  регулювання земельних відносин та охорони природних ресурсів
1. Здійснює контроль за виконанням цільових комплексних програм, інших рішень ради стосовно розвитку галузі.
2.  Вносить пропозиції стосовно:
2.1.Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.
2.2. Вирішення відповідно до законодавства питань регулювання земельних відносин.
2.3. Вирішення відповідно до законодавства питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу.
2.4. Встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання.
2.5. Прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
2.6. Прийняття за пропозицією сільських, селищної та міської рад рішень, пов’язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань.
3. Вивчає і робить висновки щодо стану реформування в агропромисловому комплексі, земельних відносин, раціонального використання землі суб'єктами незалежно від форм господарювання. Сприяє сільськогосподарським товаровиробникам в реалізації права вільного вибору форм господарювання та напрямів виробничої діяльності , створенню умов для рівноправного функціонування суб’єктів різних форм власності.
4. Спільно з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, санітарно-епідеміологічною службою та іншими природоохоронними відомствами здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства та цільовим використанням районного фонду охорони навколишнього природного середовища.
5. За дорученням голови або заступника голови ради вивчає доцільність виділення земель для не сільськогосподарських потреб відповідно до чинного законодавства, робить відповідні висновки і рекомендації.
7.4. З питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури,  спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами
1. Розглядає проекти та контролює хід виконання галузевих програм.
2. Вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів охорони здоров’я, освіти, культури, створення необхідних умов для виховання молоді, розвитку її здібностей, трудового навчання, діяльності дошкільних та позашкільних закладів.
3. Вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для занять фізкультурою і спортом, стану роботи закладів фізкультури і спорту.
4. Бере участь у розробленні програм соціально-економічного і культурного розвитку району.
5. Бере участь у розробці та реалізації заходів , спрямованих на поліпшення роботи  навчальних закладів, прискорення запровадження наукових розробок на підприємствах , в організаціях та установах району.
6. Вивчає пропозиції щодо налагодження взаємодії місцевих рад району з навчальними закладами з метою поліпшення підготовки кадрів для регіону, прискорення вирішення соціальних проблем та розвитку матеріальної бази освіти.
7. Вивчає можливості організації при районній раді консультаційних центрів і груп у складі вчених та спеціалістів навчальних закладів району для надання практичної допомоги районній раді.
8. Аналізує стан розвитку освіти  в районі, вносить рекомендації щодо розвитку, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в аграрному коледжі  та школах, поліпшення його якості, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо створення моделей навчальних закладів, що базуються на диференційованому навчанні дітей з урахуванням раннього діагностування їх можливостей і здібностей.
9. Вносить пропозиції, спрямовані на підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо пропаганди та поширення педагогічних знань серед населення району.
10. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх закладів та закладів мистецтва в естетичному вихованні та поліпшенні організації відпочинку населення району, сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання культурно-історичних пам’ятників , в тому числі історії та культури національних меншин.
11. Розглядає проекти та контролює хід виконання галузевих програм.
12. Спільно з відповідними установами та органами вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування та соціального захисту ветеранів Другої світової війни, учасників АТО, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян, розвитку мережі закладів соціального забезпечення
13. Вивчає і вносить пропозиції до програм зайнятості населення, соціально-економічного розвитку району в частині охорони праці, забезпечення гарантій і соціального захисту інвалідів, ветеранів та соціально незахищених  категорій громадян.
14. Аналізує хід  виконання районних програм зайнятості населення, а також бере участь в їх реалізації.
15. Вивчає та аналізує хід забезпечення передбачених законодавством заходів щодо надання необхідної допомоги та поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома.
16. Розглядає і готує висновки щодо забезпечення згідно з чинним законодавством громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідних гарантій та соціального захисту.
17.Заслуховує керівника районного центру зайнятості щодо подолання безробіття за рахунок працевлаштування на дотаційні місця, залучення до громадських робіт, перепідготовки кадрів.
18. Вивчає питання бронювання робочих місць на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності для соціально незахищених категорій громадян.
19. Вивчає  проект районного бюджету, програми соціально-економічного розвитку району і вносить свої пропозиції в частині питань, пов’язаних із соціальним захистом населення.
7.5.  З питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції
1. За дорученням голови ради або з власної ініціативи, згідно з планом роботи, затвердженим радою, розробляє висновки щодо дотримання депутатами вимог Конституції України, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламенту роботи районної ради.
2. За дорученням ради або її голови готує висновки та рекомендації з питань депутатської діяльності та етики, проекти рішень ради стосовно повідомлення депутата про його роботу в раді, про виконання рішень ради та її органів, звітів про роботу постійних комісій, керівників органів, утворених, обраних та призначених радою.
3. Узагальнює пропозиції депутатів постійних комісій ради стосовно проекту регламенту роботи районної ради.
4. Бере участь у розробці і реалізації заходів щодо забезпечення законності, охорони громадською порядку, прав, свобод та законних інтересів громадян.
5.  Бере участь у розробці проектів рішень ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації.
6. Попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради відповідно до чинного законодавства, готує та вносить раді відповідні висновки.
7. Вивчає, узагальнює, робить висновки та рекомендації щодо дотримання Закону України «Про звернення громадян» на території району.
8. Вивчає, узагальнює пропозиції депутатів, постійних комісії стосовно проектів законів України.
9. Розглядає питання співпраці з закордонними партнерами, міжнародними організаціями, фондами, представництвами та регіональними організаціями Європейського союзу.
10. Розглядає питання щодо співробітництва та партнерства в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.  
 
Заступник голови районної ради                                              В.Швець